Home
ไฟลัมโพรโทซัว
ไฟลัมคลอโรไฟตา
ไฟลัมคริโซไฟตา
ไฟลัมฟีโอไฟตา
ไฟลัมโรโดไฟตา
ไฟลัมมิกโซไมโคไฟตา
 
  แบบทดสอบก่อนเรียน
|
ก่อนเข้าสู่บทเรียน
|
แบบทดสอบ
|
คำถามท้ายบท

สิ่งมีชีวิตในไหลัมโพรโทซัว ส่วนใหญ่อาศัยในน้ำ พบทั้งในน้ำจืด น้ำเค็ม บางชนิดอาศัยในดินมีทั้งดำรงชีวิตอิสระกอนเเบคทีเรีย สาหร่าย เเละโพรโทซัว
อื่นๆเป็นอาหาร เเละพวกที่เป็นปรสิต
ลักษณะสำคัญของโพรโตซัว
- เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
- มีลักษณะคล้ายสัตว์ เคลื่อนที่ได้
- บางชนิดมีคลอโรฟีลล์

โพรโทซัวเเบ่งได้เป็น 4 พวก โดยใชโครงสร้างในการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์

1. พวกเเฟกเจลลัม ( flagellum )
- เคลื่อนที่โดยเเฟลกเจลลัม ( flagellum ) ลักษณะเป็นเส้นยาวมี 1 เส้นหรือหลายเส้น
- บางชนิดเป็นปรสิต เช่น โพรโทซัวที่เป็นสาเหตุของโรคไข้หลับ
( Trypanosoma )
- บางชนิดดำรงชีวิตเเบบพึ่งพา เช่น โพรโทซัวในลำไส้ปลวก
( Trichonympha )
- บางชนิดสร้างอาหารเองได้ เพราะมีคลอโรพลาสต์ เช่น ยูกลีนา
( Euglena sp. ) เเคลมิโดโมเเนส ( Chlamydomonas sp. )
2. พวกซิลิเอต ( cliiate )
- เคลื่อนที่ด้วยซิเลีย ( cilia ) ลักษณะเป็นขนเส้นสั้นๆ จำนวนมาก
- มีนิวเครียส 2 อัน ไม่เท่ากัน
- ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอิสระทั้งในน้ำจืดเเละน้ำเค็ม ตัวอย่างเช่น พารามีเซียม ( Paramecium sp. ) วอร์ตอเซลลา ( Vorticell sp. ) อะซินาตา
( Acineta sp. )
3. พวกซาร์โคดินา ( sarcodina )
เคลื่อนที่ด้วยการไหลของใซโตพลาซึมภายในเซลล์ ทำให้เกิดเท้าเทียมหรือซูโดโพเดียม ( Pseudopodium ) ยื่นออกไปเพื่อคือคลานหรือโอบล้อมอาหาร
- มีทั้งพวกที่ดำรงชีพอิสระ เช่น อะมีบาในน้ำจืด
- บางพวกดำรงชีพเเบบพึ่งพา เช่น Entamoeba coli
( ช่วยกินเเบคทีเรียที่ทำให้เกิดก็าซในลำไส้ ) Entamoeba ginggivalis ( ช่วยกินเเบคทีเรียในปาก ) Trichonympha sp. เป็นโพรโทซัวในลำไส้ปลวก
- บางพวกเป็นปรวอต เช่น โพรโทซัวที่เป็นสาเหตุโรคบิดมีตัว ลำไส้อักเสบ เเละท้องร่วง ( Entamoeba histolytica )
- ฟอรามินิเฟอรา ( Foraminifera ) เเละเรโอลาเรีย
( Radiolaria ) อาศัยในน้ำเค็ม เป็นเเพลงตอนที่สำคัญ
4. พวกสปอรซัว ( sporozoa )
- พวกที่ไม่มีโครงสร้างใช้ในการเคลื่อนที่
- สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
- ทั้งหมดำรงชีพเเบบปรสิต เช่น พลาสโมเดียมที่เป็นสาเหตุของโรคไข้จับสั่นหรือมาเลเรียมี 2 ชนิด คือ Plasmodium falciparum
( โรคมาเลียขึ้นสมอง ) เเละ Plasmodium vivax
( โรคมาเลเรียลงตับ ) ซึ่งมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ

ยูกลีนา ( โพรโทซัว ) เคลือนที่โดยใช้เเฟลกเจลลัม ภายในเซลล์มีนิวเคลียส
คลอโรพลาสต์ฟูดเเวคิวโอล เเละ อายสปอต

พารามีเซียม ( โพรโทซัว ) เคลื่อนที่โดยใช้ซิเลียภายในเซลล์มีนิวเคลียสฟูดเเวคิวโอลคอนเเทรกไทล์เเวคิวโอ
ร่องปาก รูขับถ่าย