click
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับลงชื่อผู้สนใจเข้าศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

กำหนดการและรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ" รุ่นที่ ๕
หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

กำหนดการ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน"
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งแบบตอบรับโดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
ส่ง E-mail ยืนยันได้ที่ nunok_narak2007@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558 นี้
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อส่ง E-mail ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

 
       
 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอเชิญร่วมงาน การอบรมประชุมสัมมนาวิชาการทางคณิตศาสตร์
วันที่ 3 และ 10 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการเข้ารับการอบรม
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
       
 

 

แจ้งตารางเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557
พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการเข้ารับการอบรม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ติดสำรอง รอบหนึ่งและรอบสอง (เพิ่มเติม)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่คุรุสภากำหนด
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
       
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (คลิก)
รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คลิก)

 
       
 

 

คณะครุศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
       
 

 

ประกาศราชภัฏธนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2557


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
       
 

 

ประกาศราชภัฏธนบุรีเรื่อง การแจ้งรายละเอียดการรับสมัครในการสอบคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
       
 

 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมอาจารย์นิเทศน์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม