click
 

ประกาศราชภัฏธนบุรีเรื่อง การแจ้งรายละเอียดการรับสมัครในการสอบคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ

รายละเอียด(คลิก)

 
คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เป็น 1 ใน 8 สถาบันที่ครุสภารับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
   - ขายใบสมัคร วันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2557
   - รับสมัคร วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557

ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 13 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-890-1801-8 ต่อ 2131
   
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมอาจารย์นิเทศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   
สาขาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จัดโครงการ"วิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์" อ่านรายละเีอียดเพิ่มเติม
   

 

คณะครุศาสตร์จัดโครงการครูกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน และทำบุญคณะฯ

 
บรรยากาศการจัดโครงการ เรื่อง "การผลิตสื่อการสอน" (สื่อกระดาษ)
   สรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยสำหรับครู"
 
  ครุศาสตร์จัดโคงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"