click
 

คณะครุศาตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 หรือ02-890-2292

ดาวน์โหลดรายละเอียด
    - รายละเอียด
    - แบบตอบรับ


 
สาขาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จัดโครงการ"วิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์" อ่านรายละเีอียดเพิ่มเติม
   

 

คณะครุศาสตร์จัดโครงการครูกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน และทำบุญคณะฯ

 
บรรยากาศการจัดโครงการ เรื่อง "การผลิตสื่อการสอน" (สื่อกระดาษ)
   สรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยสำหรับครู"
 
  ครุศาสตร์จัดโคงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
 
   
  ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖"
(Thailand Research Expo 2013)
ขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่่ ๒๓ - วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์
*** โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต ์ http://www.researchexpo.nrct.go.th หรือ http://www.nrct.go.th
 
       
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ "พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศในด้านหุ่นยนต์"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม