รายวิชาทดลองสอน 1
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือรายวิชาทดลองสอน 1
 แบบประเมินการทดลองสอน 1 สำหรับครูพี่เลี้ยง
 รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

รายวิชาทดลองสอน 2
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือรายวิชาทดลองสอน 2
 แบบประเมินการทดลองสอน 2 สำหรับครูพี่เลี้ยง
 รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

รายวิชาการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม (ปรับปรุงใหม่)
 แบบประเมินการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม สำหรับครูพี่เลี้ยง

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข เมษายน 2560)
 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง
 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศก์
 สมุดบันทึกการนิเทศก์และการประเมินผล การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 สมุดประจำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
 หนังสือทัณฑ์บน
 ใบลาป่วย
 ใบลากิจ

งานแผนพัฒนาบุคลากร
 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 แบบข้อตกลงภาระงานสำหรับข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์สัญญาจ้าง (สายวิชาการ)
 แบบข้อตกลงภาระงานสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุนวิชาการ)
 แบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี พ.ศ. 2560-2564 (สายวิชาการ)
 แบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี พ.ศ. 2560-2564 (สายสนับสนุนวิชาการ)