รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนทักษะการคิดขั้นสูง ( Critical Thinking & Creative Thinking) เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Global Citizen วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 25/07/2017     217 ครั้ง     Share