รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Google APPs For Education โรงเรียนเครือข่าย: วัดจันทร์ประดิษฐาราม วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม งบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์วันที่เผยแพร่ : 31/07/2017     610 ครั้ง     Share