คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for Daily Communication) ขึ้น ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ณ ห้องประประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เวลา 13.00-17.30 น. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติ์กล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ธวัช แก้วอนันต์ รองคณบดี ให้เกียรติ์เข้าร่วมงาน วิทยากรชาวต่างชาติ ได้แก่ 1. Ms.Caroline Lancaster ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและภาษายุโรบจากรัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา 2) Mr.Michael Lietz ผู้จัดการสายการบินลุฟธันซ่า เยอรมัน-ประเทศไทย วิทยากรชาวไทย ได้แก่ 1) อาจารย์อารีย์ อัศวนุภาพ ครูชำนาญการด้านการสอนภาษาอังกฤษ 2) อาจารย์พรพิมล หาญเศรษฐานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล 3) อาจารย์วชิรพันธ์ ชัยนนถี นักวิชาการชำนาญการด้านอบรมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ สุขป้อม ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร : 02-890-2292
http://dit.dru.ac.th/home/001/ หรือ http://edu.dru.ac.th/