ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม/สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม/สัมมนา คณบดี

โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทยเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐

โครงการ "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560"

โครงการ "ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560"

ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครอง

ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3

อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐

อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งงที่ 5

ข่าวสัมมนาทั้งหมด
ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ

มุมนี้มีคำตอบ Logo คณะฯ

  กรุณาตั้งคำถาม+ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ :  คำถามทั้งหมด
  อยากทราบว่า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2560 วันไหนครับ    (เข้าชม:105,  ตอบ:1)
  ขอสอบถามว่ารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับสมัครทุกปีการศึกษาหรือไม่อย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ    (เข้าชม:121,  ตอบ:1)
  ดิฉันจะร้องเรียนถึงคณบดี เกี่ยวกับการที่เด็กติดภารกิจราชการที่ธรรมกาย ทำให้ขาดสอบ แต่ยื่นเอกสารหนังสือคำสั่งราชการทางlineผ่านให้กับหัวหน้าชั้นตามคำสั่งอาจารย์ผู้สอนแล้ว แต่เด็กก้อยังต้องติดFทั้งๆที่ยังไม่มีโอกาสได้มาสอบ จะต้องร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างตามขั้นตอน    (เข้าชม:136,  ตอบ:1)
  สอบถาม ครับ ผมสนใจเข้าเรียน รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ อยากทราบว่าหลักสูตรวิชาที่ต้องเรียนเหมือนภาคปกติหรือเปล่า เเล้วหลักสูตรเเบบเดียวกับ ม.ราชภัฏธนบุรี ศูนย์ใหญ่ ตามลิงค์หรือเปล่า ครับ http://regis.dru.ac.th/major_regis/document/21007.pdf    (เข้าชม:190,  ตอบ:1)
  ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย มีรับสอนภาษาจีนบุคคลภายนอก เรียนตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐาน เรียนระยะยาว ไหมครับ ผมทำงานอยู่ในนิคมเมืองใหม่บางพลีครับ    (เข้าชม:154,  ตอบ:1)

ประมวลภาพกิจกรรม (ดูทั้งหมด)
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม


  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ บ้านสีส้ม” ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการชุมชน จัดชุดการแสดงชื่อชุด "กาพย์เห่เรือ กษิณาลัย เห่ด้วยใจมุทิตา" โดยอาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก อาจารย์นพพร ระรินทร์ และอาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย (ผู้แต่ง) ชุดการแสดงร้องเพลงประสานเสียง และรำบายศรีสู่ขวัญ จากนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และการแสดง โฟล์คซอง "ความจำสั้นแต่รักฉันยาว" จากอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยอาจารย์ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ อาจารย์พัณณ์ภัสสร ทรัพย์ และอาจารย์องอาจ มากสิน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวเปิดงานครั้งนี้ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวความในใจแก่ผู้เกษียณ

  วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี เป็นที่ปรึกษา จัดโครงการFreshyBoy &Girl 2017, Faculty of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงอาหาร 2 อาคาร 2 ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาได้แสดงความสามารถ ศักยภาพ อย่างเต็มที่และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ครั้งนี้

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันทนาเทิดบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่ปรึกษา โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นักศึกษามีความสำนึกถึงสิ่งที่ดีและพระคุณของคุณครูผู้ประสิทธิประศาสตร์วิชาความรู้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้

  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญวิทยากร คุณชัยยศ ศิริรัตนบวร ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์องค์กรภาครัฐและเอกชน บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโรงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจมีทักษะ และคุณลักษณะที่เข้ากับยุคสมัย รองรับกับการเรียนและการทำงานในอนาคต มีความสามารถเขียน Resume ได้อย่างมีประสิทธิผล ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ จัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภาษาไทย และเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าภาษาไทยอันเป็นมรดกขอชาติสืบไป โดยในโครงการนี้ได้มีการจัดการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลมากมาย ได้แก่ การแข่งขันการประกวดคัดลาย การแข่งขันการแต่งคำขวัญ การประกวดการเขียนเรียงความ และการประกวดการสะกดคำ ในการนนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการอธิกาบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรละเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันการประกวดประเภทต่างๆ ที่ได้รับรางวัล

  วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม และวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมีความพร้อมในด้านวิชาการและการจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และแนะนำนักศึกษา คือ คุณธีรศักดิ์ ลิ้มธีรภัค Assistant HR Manager บริษัท NTT Communication (Thailand) และคุณอรุณศรี พรมจิต Assistant HR&GA Manager บริษัท Surapon Nichirei Food Co.,Ltd. บรรยายเรื่อง English Communication กับ Thailand 4.0 ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตังจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000042954
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2