ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม/สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม/สัมมนา คณบดี

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป) สมุทรปราการ

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป)

"GEORGE Creator ผู้บุกเบิกแห่งยุค 4.0"

โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทยเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐

ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3

อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐

อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งงที่ 5

ข่าวสัมมนาทั้งหมด
ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ

มุมนี้มีคำตอบ Logo คณะฯ

  กรุณาตั้งคำถาม+ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ :  คำถามทั้งหมด
  อยากทราบว่า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2560 วันไหนครับ    (เข้าชม:137,  ตอบ:1)
  ขอสอบถามว่ารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับสมัครทุกปีการศึกษาหรือไม่อย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ    (เข้าชม:170,  ตอบ:1)
  ดิฉันจะร้องเรียนถึงคณบดี เกี่ยวกับการที่เด็กติดภารกิจราชการที่ธรรมกาย ทำให้ขาดสอบ แต่ยื่นเอกสารหนังสือคำสั่งราชการทางlineผ่านให้กับหัวหน้าชั้นตามคำสั่งอาจารย์ผู้สอนแล้ว แต่เด็กก้อยังต้องติดFทั้งๆที่ยังไม่มีโอกาสได้มาสอบ จะต้องร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างตามขั้นตอน    (เข้าชม:185,  ตอบ:1)
  สอบถาม ครับ ผมสนใจเข้าเรียน รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ อยากทราบว่าหลักสูตรวิชาที่ต้องเรียนเหมือนภาคปกติหรือเปล่า เเล้วหลักสูตรเเบบเดียวกับ ม.ราชภัฏธนบุรี ศูนย์ใหญ่ ตามลิงค์หรือเปล่า ครับ http://regis.dru.ac.th/major_regis/document/21007.pdf    (เข้าชม:229,  ตอบ:1)
  ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย มีรับสอนภาษาจีนบุคคลภายนอก เรียนตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐาน เรียนระยะยาว ไหมครับ ผมทำงานอยู่ในนิคมเมืองใหม่บางพลีครับ    (เข้าชม:192,  ตอบ:1)

ประมวลภาพกิจกรรม (ดูทั้งหมด)
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม


  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน วันพุธที่ 15พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 มีความเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน" ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยคณบดีทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

  วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award ในหัวข้อ “โกงไม่เท่” จัดโดย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิต ประธานหลักสูตรฯ เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแล ผลงานของนักศึกษา ภายใต้ชื่อทีม “I’m Groot” โดยมีสมาชิกทีมดังนี้ คือ นายวีรชัย แก้วแกมทอง นางสาวยศวดี มุขทอง และนายธนวัฒน์ เปียแก้ว ได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากทีมประกวดทั่วประเทศกว่า 703 ทีม

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน" ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยคณบดีทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมทำการแสดง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชื่อชุด "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้" โดยตัวแทนนักศึกษา 38 คน วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี และอาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น เติมสุนทรียะและเพ้นท์กำแพงให้ชุมชนกุฏีจีน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงาน “ศิลป์ สรรค์ สนั่น ลาน” ประจำปี 2560 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000036760
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2