ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม/สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม/สัมมนา คณบดี

โครงการ "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560"

โครงการ "ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560"

ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครอง

โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3

อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐

อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งงที่ 5

ข่าวสัมมนาทั้งหมด
ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ

มุมนี้มีคำตอบ Logo คณะฯ

  กรุณาตั้งคำถาม+ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ :  คำถามทั้งหมด
  อยากทราบว่า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2560 วันไหนครับ    (เข้าชม:84,  ตอบ:1)
  ขอสอบถามว่ารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับสมัครทุกปีการศึกษาหรือไม่อย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ    (เข้าชม:92,  ตอบ:1)
  ดิฉันจะร้องเรียนถึงคณบดี เกี่ยวกับการที่เด็กติดภารกิจราชการที่ธรรมกาย ทำให้ขาดสอบ แต่ยื่นเอกสารหนังสือคำสั่งราชการทางlineผ่านให้กับหัวหน้าชั้นตามคำสั่งอาจารย์ผู้สอนแล้ว แต่เด็กก้อยังต้องติดFทั้งๆที่ยังไม่มีโอกาสได้มาสอบ จะต้องร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างตามขั้นตอน    (เข้าชม:110,  ตอบ:1)
  สอบถาม ครับ ผมสนใจเข้าเรียน รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ อยากทราบว่าหลักสูตรวิชาที่ต้องเรียนเหมือนภาคปกติหรือเปล่า เเล้วหลักสูตรเเบบเดียวกับ ม.ราชภัฏธนบุรี ศูนย์ใหญ่ ตามลิงค์หรือเปล่า ครับ http://regis.dru.ac.th/major_regis/document/21007.pdf    (เข้าชม:168,  ตอบ:1)
  ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย มีรับสอนภาษาจีนบุคคลภายนอก เรียนตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐาน เรียนระยะยาว ไหมครับ ผมทำงานอยู่ในนิคมเมืองใหม่บางพลีครับ    (เข้าชม:103,  ตอบ:1)

ประมวลภาพกิจกรรม (ดูทั้งหมด)
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม


  วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิคือ 1. ดร.พีรพัศ โห้ถนอม รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง 2.ดร.ชณิกามาศ หงส์ศรีสุวรรณ สำนักงานเลขาธิกาผู้แทนราษฎร บรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักษึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิหารครั้งนี้

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันจันทร์ที่ี่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.นริศ วศินานนท ประธานกรรมการ 2. พิมพรรณ จันทรแดง กรรมการ 3. อาจารย์พัณณภัสสร ทรัพยประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันจันทร์ที่ี่ 12 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ดร.ธนาทร เจียรกุล ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.สุรีรัตน จีนพงษ กรรมการ 3. อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่านกิจการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์ กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันจันทร์ที่ี่ 12 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ดร.ธนาทร เจียรกุล ประธานกรรมการ 2. รศ.ประภากร สุคนธมณี กรรมการ 3. อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิร กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันศุกร์ที่ี่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปราชญกัลยา อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ดร.ประจักร รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ กรรมการ 3. อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันศุกร์ที่ี่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น ห้อง 634 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ดร.ธนาทร เจียรกุล ประธานกรรมการ 2. รศ.ประภากร สุคนธมณี กรรมการ 3. อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000038625
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2