ข่าวประชาสัมพันธ์
»  ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็บไซต์ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ
»  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

 อบรม/สัมมนา
»  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1

 

 

ประชาสัมพันธ์              แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
  [04-09-2014] : ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็บไซต์ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ
  [05-11-2013] : ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 อบรม/สัมมนา
  [15-07-2014] : รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 
 
 ข่าวกิจการนักศึกษา
  [] :  
 
 ข่าวรับสมัครงาน/นักศึกษาฝึกงาน
  [27-02-2014] :  บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 
   

     หลักสูตรระดับ : ปริญญาตรี

» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  :   อ.พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, ( 0896777578 ,  pontip_naka@hotmail.com)
» หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  :   อ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว, ( 0891237907 ,  kamolsakwong@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  :   อ.จีรพงษ์ เรืองกุล, ( 0841057651 ,  jack.dj37@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  :   อ.จีรพงษ์ เรืองกุล, ( 0841057651 ,  jack.dj37@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  :   อ.จีรภา ประยูรศักดิ์, ( 0858282083 ,  P_JEERAPA@hotmail.com)
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  :   อ.ชมพรรณ จันทิมา, ( 0818454432 ,  aomja_n@hotmail.com)
» หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  :   อ.นิรมล บางพระ, ( 0866260089 ,  niramon_b@yahoo.com)
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  :   อ.ชมพรรณ จันทิมา, ( 0818454432 ,  aomja_n@hotmail.com)
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  :   อ.นิรมล บางพระ, ( 0866260089 ,  niramon_b@yahoo.com)
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)  :   อ.พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, ( 0896777578 ,  pontip_naka@hotmail.com)
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  :   อ.พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, ( 0896777578 ,  pontip_naka@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)  :   อ.จีรพงษ์ เรืองกุล, ( 0841057651 ,  jack.dj37@hotmail.com)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  :   อ.จีรพงษ์ เรืองกุล, ( 0841057651 ,  jack.dj37@hotmail.com)   ตั้งคำถาม     ท่านต้องการทราบข้อมูลหรือสอบถามเรื่องใดเกี่ยวกับคณะหรือการเรียนตั้งคำถามได้เลย  
 » อยากทราบว่าม.ราชภัฏธนบุรี ภาคพิเศษบัญชีวันอาทิตวันเดียวค่าเทอมเท่าไรคะ
   โดย: สุวภาพ อมสันต์ โพสวันที่ 2014-08-20 03:21:41 

เข้าชม :  4 ตอบ :  1
 » ถ้าจบคอมธุรกิจมา ค่ะ แต่อยากเรียนต่อบัญชี อยากทราบว่ากี่ปีถึงจะจบ จะได้ตัดสินใจว่าควรเรียนสาขาเดิมไหมค่ะ
   โดย: สุวดี พรประดับ โพสวันที่ 2014-06-19 00:45:35 

เข้าชม :  21 ตอบ :  1
 » ทำงานแล้วอายุ38เรียนได้ไหม จบปริญญาการจัดการบัญชีขึ้นเป็นผู้ทำบัญชีไม่ได้อยากเรียนเพิ่มึคะ
   โดย: มัลลิกา จันทร์สุวรรณ โพสวันที่ 2014-06-18 12:23:52 

เข้าชม :  19 ตอบ :  1
 » อยากทราบค่าเทอมคณะการจัดการระหว่างประเทศ ประมาณเท่าไรค่ะ
   โดย: แคทลียา สุราราช โพสวันที่ 2014-06-09 22:43:56 

เข้าชม :  24 ตอบ :  1
 » อยากจะสอบถามว่าทางมหาลัยมีเปิดรับสมัครป.โท ช่วงไหนค่ะ มีสาขา การเงินและการธนาคารไหมค่ะ
   โดย: น.ส.ปราณี นามพูลวัน โพสวันที่ 2014-05-26 20:15:23 

เข้าชม :  23 ตอบ :  1

 

 
 

  เมื่อวันพุธ 20 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ธมนวรรณ์ อุปลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมและผู้เข้าประกวดผลงาน ซึ่งผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว วรัทธิ์นันท์ เจริญราศี นักศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล

  เมื่อวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. ปรียาวดี ผลเอนก คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์ รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิจัยและบริหารองค์ความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและการสอน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4

  อาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือขายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก “HR Professional สานฝันเพื่อรุ่นน้อง” ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น คุณฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะไมเนอร์ฟู๊ดกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) คุณธเนศ แก้วจังหาร เจ้าหน้าที่อบรม บริษัทเอ็มโอแคปจำกัด และคุณปิยธิดา สินทวี เจ้าหน้าที่ประจำการงานบุคคล(ต่างประเทศ) โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี เป็นวิทยการในการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารคน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหารคณะ ได้ต้อนรับ รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อก้าวสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดการอบรม 2 แห่ง ได้แก่บริษัทเอทีวี แพนเตอร์จำกัด (พระสมุทรเจดีย์) โดยมีอาจารย์รวิกานต์ โอภาส เป็นวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และบริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(บางพลี) โดยมีอาจารย์ชมพูนุช ถาวรวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งอาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ใช้ในการอบรมในครั้งนี้ เป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นต้น

  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ 15 โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงกับ คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ จากนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ภาคธุรกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม Le Meridien Phuket Beach Resort และคุณ พรสวรรค์ บุรพชนก ผู้จัดการฝ่ายทรัยากรมนุษย์ โรงแรม JW Marriott Phuket Beach Resort เป็นวิทยากรในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่าน
        หลักสูตรภายในคณะฯ        แหล่งความรู้ กฏระเบียบข้อบังคับ Link ภายใน
» หลักสูตรบริหารธุรกิจ
» หลักสูตรบัญชี
» หลักสูตรนิเทศศาสตร์
» หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ
» สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
» สาขาธุรกิจศึกษา
 
» ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
» ฐานข้อมูลวารสาร
» ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร
» ฐานข้อมูลSciencedirect
»  ห้องสมุด
»  IT Knowledge
 
» จรรยาบรรณวิชาชีพ
» กฏระเบียบ ข้อบังคับฯ
อื่นๆ
» เอกสารดาวน์โหลด
» โลโก้คณะฯ
» ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
 
» ระบบงานศิษย์เก่า
» ศิลปะวัฒนธรรม
» บริการวิชาการ
» งานวิจัย
» การจัดการความรู้ (KM)
» แนวปฏิบัติการเทียบโอน
» เข้าสู่ระบบ
       
    คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาการจัดการ   กองกิจการนักศึกษา กลับสู่เว็บไซต์เก่า