ข่าวประชาสัมพันธ์
 »  ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนแผนการตลาด “ขนมกุฎีจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เปิดรับสมัครและส่งผลงานระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2558
 »  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแรลลี่การกุศล
 »  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

อบรม/สัมมนา
  »   *ติดตามความเคลื่อนไหวการอบรมมัคคุเทศก์ฯ รุ่นที่ 1 (คลิก...)

 

 

หลักสูตรต่างๆ
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
» หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
» หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


  ประมวลภาพกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้จัดกิจกรรม "Marketing Plan โครงการ 7 by A.P. Honda" ซึ่งเป็นโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนในด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประจำเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมรับทุนการศึกษา และลุ้นเป็นตัวแทนประจำภาค เพื่อเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Bangkok International Motor show 2015 และผลการประกวด "ทีม DRU The Adventure จากคณะวิทยาการจัดการ" ได้เข้าสู่รอบการแข่งขันต่อไป

  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการ การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป (กล้วยอบน้ำผึ้ง) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายเจริญรัตน์ หงษ์คะ นายวสุ สุพิชญ์ นายอนุสรณ์ กล่อมเพชร นายสุรชัย จันทเขต และนายสกิน ศากยะ โดยมี อ.กมลทิพย์ โตเมศน์ และอ.ธมนวรรณ์ อุปลา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ไปแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

  10 ตุลาคม 2557 อาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการโดยนายภิญโญ กิจบุญชู ประธานสโมสรนักศึกษาภาคพิเศษ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ทั้งนี้ท่านประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษาภาคพิเศษและสโมสรนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรครูฝึกจากกองทัพเรือด้วยครับ

  บรรยากาศการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 1 ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์) ผู้แทนจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวATTA(คุณผดุงชัย พิสุทธาดามงคล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ผู้ช่วยศาสตรจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ) และผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เกียรติสอบสัมภาษณ์ผู้คัดเลือกเข้ารับการอบรม

  เมื่อวันพุธ 20 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ธมนวรรณ์ อุปลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมและผู้เข้าประกวดผลงาน ซึ่งผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว วรัทธิ์นันท์ เจริญราศี นักศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล

  เมื่อวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. ปรียาวดี ผลเอนก คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์ รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิจัยและบริหารองค์ความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและการสอน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4