เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่างๆ โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ภายในคณะฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  คณะวิทยาการจัดการ จัดนิทรรศการและผลงานวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยมี อ.ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้

  เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 67 ปี ขึ้น โดยจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสอน สายสนับสนุนดีเด่น ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พร้อมด้วยพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัย ซึ่งดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์พิเศษ โดยมีอ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ ประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการสอนของอาจารย์พิเศษให้เป็นไปในทิศทาเดียวกัน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

  ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิกษก บรรลือฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ออกฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์สั้น ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการฝึกปฏิบัติจริงและเข้าใจต่อวิชาที่เรียนจากทฤษฎีและปฏิบัติจริงเป็นอย่างไรในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2558
หลักสูตรต่างๆ


Top
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021
Webmaster : Mr. Pisit Bowornlertsutee