เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นุชรา แสวงสุขได้เข้าร่วมโครงการอบรมการทำธุรกิจเพาะเห็ดถุงเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ณ ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการคือสมาชิกชุมชนวัดดงมูลเหล็กจำนวน 20 คน

  เมื่ออังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ประธานหลักสาขาวิชา ธุรกิจศึกษา กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อ.ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ประธานกรรมการ ผศ.ดร. นงเยาว์ อุทุมพร กรรมการ และอาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  เมื่อวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง อาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ และอาจาย์ กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ผศ.ดร. สุวัฒน์ ฉิมะสังคะนันท์ รศ. ศิริจันทร์ ศิริปทุมานันท์ และอาจารย์ ดร. พัชราภา เอื้ออมรวนิช ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อธุธยา รักษาการประธานหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์ และอาจารย์ ดร. นพปฎดล ธาระวานิช ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมกับเข้าร่วมประกวดการตกแต่งเทียนพรรษา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากนั้นคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ นำขบวนนักศึกษา ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หลักสูตรต่างๆ


Top
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021
Webmaster : Mr. Pisit Bowornlertsutee