ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

อบรม/สัมมนา
 
 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป ได้จัดบริการวิชาการสู่สังคม ในโครงการอบรมความพร้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “ผู้ประกอบการข้ามวัฒนธรรมอาเซียนสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ”ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร
 
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ ของโครงการมัคคุเทศก์ทั่วไปฯ
 
 
*ติดตามความเคลื่อนไหวการอบรมมัคคุเทศก์ฯ รุ่นที่ 1 (คลิก...)

 

 

หลักสูตรต่างๆ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต