หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 11 โดยมี ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ์ รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงอาหารอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขัน ถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี ครั้งที่ 10 เนื่องในวันวิทยาการจัดการก้าวหน้าครั้งที่ 11 ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยมีอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ท่านผ่านมา หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมการประชุมสร้างความมือระหว่างหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการจากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 กับการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านได้แก่ คุณขจร อ่วมศิริ คุณพัชราภรณ์ แกล้วเขตรการ คุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ และคุณกัมปนาท ตุงคะเตชะ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภายในคณะฯ เป็นตัวแทนนำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์จีระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นตัวแทนนำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้แก่ นายเจริญรัตน์ หงษ์คะ ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3, นายสกิน ศากยะ การจัดการ ชั้นปีที่ 3 และนายวรากร โชติช่วง ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PBC Quiz Bee ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าว
หลักสูตรต่างๆ


Top
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021
Webmaster : Mr. Pisit Bowornlertsutee