ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ของคณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2557
 
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนแผนการตลาด “ขนมกุฎีจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เปิดรับสมัครและส่งผลงานระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2558
 
 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

อบรม/สัมมนา
 
 
*ติดตามความเคลื่อนไหวการอบรมมัคคุเทศก์ฯ รุ่นที่ 1 (คลิก...)

 

 

หลักสูตรต่างๆ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


  ประมวลภาพกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ปฐมพงษ์ บำเริบและอาจารย์ภูธร กอดแก้ว ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ณ รร.วรราชาทินัดดามาตุ

  ทางโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุรัตน์ จงดาเป็นอย่างสูงที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นวิทยากรบรรยายในวิชานาฏศิลป์ไทย

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนุสรา เจรจาปรีดี รองประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิทยาการจัดการให้เข้ารับการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ในการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 มาร่วมเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ ต้นแบบดีๆของน้องๆได้ผ่านการคัดเลือกในรอบมหาวิทยาลัยที่จะมีการพิจารณาในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายนนี้กันด้วยนะครับ ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวขวิทยาขลัง อธิการบดีให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมื่อคราวที่นส.อนุสรา เจรจาปรีดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศด้านการมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

  ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้จัดกิจกรรม "Marketing Plan โครงการ 7 by A.P. Honda" ซึ่งเป็นโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนในด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประจำเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมรับทุนการศึกษา และลุ้นเป็นตัวแทนประจำภาค เพื่อเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Bangkok International Motor show 2015 และผลการประกวด "ทีม DRU The Adventure จากคณะวิทยาการจัดการ" ได้เข้าสู่รอบการแข่งขันต่อไป

  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการ การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป (กล้วยอบน้ำผึ้ง) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายเจริญรัตน์ หงษ์คะ นายวสุ สุพิชญ์ นายอนุสรณ์ กล่อมเพชร นายสุรชัย จันทเขต และนายสกิน ศากยะ โดยมี อ.กมลทิพย์ โตเมศน์ และอ.ธมนวรรณ์ อุปลา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ไปแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา