ขอแสดงความยินดีกับ นายสุภัทร เมิกข่วง สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์, นางสาว อาดีละห์ เจ๊ะแว สาขาธุรกิจศึกษา และนายปัณณฑัต ธรรมนิตย์ถาวร บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทีม DRU The Adventure ซึ่งคว้ารางวัลที่ 3 ในการแข่งขันประกวดแผนการสื่อสารทางการตลาด Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda โดยมีอาจารย์ จิระพงค์ เรืองกุน และอาจารย์ ดร. พัชราภา เอื้ออมรวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการนี้ด้วย

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา อ.ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ จิระพงค์ เรืองกุน รับมอบโล่เกียรติยศ จากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้าจำกัด เพื่อมอบให้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทีม DRU The Adventure ได้แก่ นายสุภัทร เมิกข่วง, นายปัณฑัต ธรรมนิตย์ถาวร และนางสาวอาดีละห์ เจ๊ะแว ที่คว้ารางวัลอันดับ 3 ในโครงการ Marketing Plan Contest#7 by A.P. Honda

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการค่ายธรรมะ “น้อมนำธรรมะ สอนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นนักบริหารทีดีในอนาคต” โดยมีอาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีพระครูพิพิธวรกิจจาทร พระครูสมุห์มานพ สุขาโต พระครูปัญญา วรปญฺญาเมธี พระครูธรรมธรองอาจ ฉนฺทธมฺโม และพระครูมหาสุริยา อภิฑฺฒโน จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นพระวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระธรรมธีรราชมหามุนี อาคารจอดรถ ชั้น 6 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในการอบรมมีตัวแทนจากสถานประกอบการชั้นนำมาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน อาทิ บริษัทซีพีเอฟ , SB furniture, Chester’s, และ CP ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเป็นจำนวนมาก

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมเพื่อก้าวนำไปสู่ผู้นำด้านธุรกิจ” โดยมี ผศ.ดร. ศิกษก บรรลือฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และพระมหาขุนชัย กิตติสุโภ จากวัดราชโอรสาราม เป็นพระวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรมและนำไปพัฒนาตนเองสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15
หลักสูตรต่างๆ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021
Webmaster : Mr. Pisit Bowornlertsutee