ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

อบรม/สัมมนา
 
 

 

 

หลักสูตรต่างๆ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต