เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ท่านผ่านมา หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมการประชุมสร้างความมือระหว่างหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการจากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 กับการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านได้แก่ คุณขจร อ่วมศิริ คุณพัชราภรณ์ แกล้วเขตรการ คุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ และคุณกัมปนาท ตุงคะเตชะ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภายในคณะฯ เป็นตัวแทนนำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์จีระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นตัวแทนนำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้แก่ นายเจริญรัตน์ หงษ์คะ ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3, นายสกิน ศากยะ การจัดการ ชั้นปีที่ 3 และนายวรากร โชติช่วง ธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PBC Quiz Bee ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าว

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมาเป็นประธานเปิดงาน

  โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพ ( Young Smart Accountants ) โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันอังคารที่ 27 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ระดับชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ) เข้าร่วมงานในครั้งนี้
หลักสูตรต่างๆ


Top
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021
Webmaster : Mr. Pisit Bowornlertsutee