เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการค่ายธรรมะ “น้อมนำธรรมะ สอนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นนักบริหารทีดีในอนาคต” โดยมีอาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีพระครูพิพิธวรกิจจาทร พระครูสมุห์มานพ สุขาโต พระครูปัญญา วรปญฺญาเมธี พระครูธรรมธรองอาจ ฉนฺทธมฺโม และพระครูมหาสุริยา อภิฑฺฒโน จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นพระวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระธรรมธีรราชมหามุนี อาคารจอดรถ ชั้น 6 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในการอบรมมีตัวแทนจากสถานประกอบการชั้นนำมาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน อาทิ บริษัทซีพีเอฟ , SB furniture, Chester’s, และ CP ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเป็นจำนวนมาก

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมเพื่อก้าวนำไปสู่ผู้นำด้านธุรกิจ” โดยมี ผศ.ดร. ศิกษก บรรลือฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และพระมหาขุนชัย กิตติสุโภ จากวัดราชโอรสาราม เป็นพระวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรมและนำไปพัฒนาตนเองสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการตลาดอย่างไรให้เจ๋ง โดยมีอาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีอาจารย์สิริวิวัฒน์ บุษยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และวิธีคิด ในการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพในครั้งนี้ อีกด้วย

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดงาน ในการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากร นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจที่เข้าร่วมฟัง เพื่อการเตรียมความพร้อมและรองรับกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดย คุณจิราวุฒิ เพชรโชติ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่อาจารย์ในสาขาการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวนิช และ อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้สนใจเป็นอย่างดี
หลักสูตรต่างๆ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021
Webmaster : Mr. Pisit Bowornlertsutee