คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบข้อสอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์”ซึ่ง อ.ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดย ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร และอ.ดร. พัชรี ปิยภัณฑ์ เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับ การออกแบบข้อสอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558

  ทีม Gen Z DRU ได้แก่ นายนพดล สุทธาพิทักษ์สกุล และนายวรากร โชติช่วง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ “แผนธุรกิจ SMEs ที่น่าลงทุนในประเทศไทย เพื่อรองรับตลาด AEC” ซึ่งการประกวดแผนธุรกิจนี้จัดขึ้นในโครงการ Social Sciences Expo นิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ธีม “New Gens for AEC”เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับประเทศ

  [วันที่ 8 กันยายน 2558] คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะฯ ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง

  เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี , อาจารย์อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, , อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภายในคณะฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 ณ สวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีมาเป็นประธานเปิดงาน

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภายในคณะฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาทางวิชาการและช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะฯ
หลักสูตรต่างๆ


Top
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021
Webmaster : Mr. Pisit Bowornlertsutee