อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมาเป็นประธานเปิดงาน

  โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพ ( Young Smart Accountants ) โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันอังคารที่ 27 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ระดับชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ) เข้าร่วมงานในครั้งนี้

  วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการ ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัด นครปฐม

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (ร่าง)ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคลังสินค้าและการขนส่งทางอากาศ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบข้อสอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์”ซึ่ง อ.ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดย ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร และอ.ดร. พัชรี ปิยภัณฑ์ เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับ การออกแบบข้อสอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558

  ทีม Gen Z DRU ได้แก่ นายนพดล สุทธาพิทักษ์สกุล และนายวรากร โชติช่วง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ “แผนธุรกิจ SMEs ที่น่าลงทุนในประเทศไทย เพื่อรองรับตลาด AEC” ซึ่งการประกวดแผนธุรกิจนี้จัดขึ้นในโครงการ Social Sciences Expo นิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ธีม “New Gens for AEC”เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
หลักสูตรต่างๆ


Top
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021
Webmaster : Mr. Pisit Bowornlertsutee