ข่าวประชาสัมพันธ์
 »  ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็บไซต์ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ
 »  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

อบรม/สัมมนา
  »   *ติดตามความเคลื่อนไหวการอบรมมัคคุเทศก์ฯ รุ่นที่ 1 (คลิก...)

 

 

หลักสูตรต่างๆ
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
» หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
» หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


  ประมวลภาพกิจกรรม

  10 ตุลาคม 2557 อาจารย์ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการโดยนายภิญโญ กิจบุญชู ประธานสโมสรนักศึกษาภาคพิเศษ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ทั้งนี้ท่านประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษาภาคพิเศษและสโมสรนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรครูฝึกจากกองทัพเรือด้วยครับ

  บรรยากาศการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 1 ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์) ผู้แทนจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวATTA(คุณผดุงชัย พิสุทธาดามงคล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ผู้ช่วยศาสตรจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ) และผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เกียรติสอบสัมภาษณ์ผู้คัดเลือกเข้ารับการอบรม

  เมื่อวันพุธ 20 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ธมนวรรณ์ อุปลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมและผู้เข้าประกวดผลงาน ซึ่งผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว วรัทธิ์นันท์ เจริญราศี นักศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้มอบรางวัล

  เมื่อวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. ปรียาวดี ผลเอนก คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์ รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิจัยและบริหารองค์ความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและการสอน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4

  อาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือขายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก “HR Professional สานฝันเพื่อรุ่นน้อง” ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น คุณฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะไมเนอร์ฟู๊ดกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) คุณธเนศ แก้วจังหาร เจ้าหน้าที่อบรม บริษัทเอ็มโอแคปจำกัด และคุณปิยธิดา สินทวี เจ้าหน้าที่ประจำการงานบุคคล(ต่างประเทศ) โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี เป็นวิทยการในการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารคน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ พุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ดร. ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหารคณะ ได้ต้อนรับ รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 4