สายคหกรรมศาสตร์

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป                                     ระดับปริญญาตรี

 

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีเจตคติที่ถูกต้อง  และมีความชำนาญในการนำทรัพยากร

ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัว  สังคม  และการประกอบอาชีพ

2.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในระดับผู้ชำนาญการ  และมีความรู้  ความเข้าใจใน

หลักการจัดการ  และการประกอบธุรกิจคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.       เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถ

วิเคราะห์  สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ ตลอดจนสามารถวิจัย และพัฒนางานด้าน

คหกรรมศาสตร์ได้

4.       เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมวิชา

ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย     หรือ

เทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  148  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                                                        33  หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                                      9  หน่วยกิต

    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                                                                      9  หน่วยกิต

    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                      6  หน่วยกิต

    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                              9  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                                                    105   หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                                                                   83   หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                                                                                         15   หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                      7   หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                         10   หน่วยกิต

 

การจัดการเรียนการสอน

1.    หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                                                                    33   หน่วยกิต

       (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)

2.    หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                                                                    105   หน่วยกิต

       2.1   กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                                                                 83   หน่วยกิต

 บังคับ              เรียน                                                                                                         53   หน่วยกิต

2011301 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 2(2-0)

3591103 บริโภคศึกษา 3(3-0)

4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3)

4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2)

4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2)

4021101 เคมีทั่วไป 1 3(2-2)

4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3)

4032601 จุลชีววิทยา 3(2-3)

4501101 แนะนำคหกรรมศาสตร์ 2(2-0)

4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(1-2)

4504901 ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง 2(1-2)

4504902 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง 2(2-0)

4511101 โภชนาการ 2(2-0)

4511201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร 3(2-2)

4521101 ความรู้เรื่องผ้า 2(1-2)

4521301 หลักการตัดเย็บเบื้องต้น 2(1-2)

4531101 การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 2(1-2)

4532301 บ้านและการตกแต่ง 2(1-2)

4541101 พัฒนาการครอบครัว 2(2-0)

4541201 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 2(2-0)

4552101 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ 3(2-2)

4552105 การแกะสลักผักและผลไม้ 2(1-2)

เลือก                  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยเลือกเรียนเพียงแขนงวิชาเดียวไม่น้อยกว่า  30

หน่วยกิต

 

  1. แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

1551604      ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1      2(2-0)3562116      การจัดการร้านค้าอาหาร      2(1-2)

3562115      การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร      3(2-2)

4111101      หลักสถิติ      3(3-0)

4501103      การส่งเสริมคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง      2(1-2)

4504903      การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง      2(1-2)

4512101      โภชนศาสตร์มนุษย์      2(2-0)

4512102      โภชนศาสตร์ครอบครัว      3(2-2)

4512103      โภชนศาสตร์ชุมชน      3(2-2)

4512201      เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร      2(1-2)

4512202      อาหารสำหรับชีวิตประจำวัน      3(2-2)

4512203      การถนอมอาหาร      3(2-2)

4512204      การแปรรูปอาหาร      3(2-2)

4512205      อาหารท้องถิ่น      3(2-2)

4512206      อาหารไทย      3(2-2)

4512207      อาหารจีน      2(1-2)

4512208      อาหารนานาชาติ      2(1-2)

4512210      อาหารยุโรป      2(1-2)

4512211      อาหารญี่ปุ่น      2(1-2)

4512212      อาหารฝรั่งเศส      2(1-2)

4512213      อาหารอิตาเลียน      2(1-2)

4512214      อาหารอิสลาม      2(1-2)

4512215      อาหารมังสะวิรัติและอาหารเจ      2(1-2)

4513101      อาหารบำบัดโรค      3(2-2)

4513102      โภชนการเด็กและผู้สูงอายุ      2(2-0)

4513103      หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด      2(2-0)

4513201      อาหารว่าง      2(1-2)

4513202      ขนมไทย      2(1-2)

4513203      ขนมอบ      3(2-2)

4513204      การแต่งหน้าเค้กและขนม      2(1-2)

4513205      เครื่องดื่ม      2(1-2)

4514201      การประกอบอาหารสำเร็จเร็ว      2(1-2)

4514202      อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ      3(2-2)

4514207      ไอศกรีม      2(1-2)

4514301      การบริการอาหารในสถาบัน      2(1-2)

4514302      การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ      2(1-2)

4514901      โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ      2(1-2)

4514904      การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ      2(1-2)

4514905      อาหารและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง      3(2-2)

4514906      การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ

      โดยประสาทสัมผัส      3(2-2)

4514907      การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร      3(2-2)

5073101      การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-3)

 

            2.   แขนงผ้าและเครื่องแต่งกาย

3562112      การจัดการร้านค้าเสื้อผ้า      2(1-2)

4072103      กายวิภาคของมนุษย์      3(3-0)

4111101      หลักสถิติ      3(3-0)

4501103      การส่งเสริมคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง      2(1-2)

4504903      การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง      2(1-2)

4521103      ประวัติเครื่องแต่งกาย      2(2-0)

4521201      การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย      2(1-2)

4521202      การสร้างแบบและแยกแบบตัด      2(1-2)

4522201      การสร้างแบบเสื้อแฟชั่น      3(2-2)

4522202      การออกแบบลวดลายผ้าด้วยวิธีพิมพ์ย้อม      2(1-2)

4522301      เทคนิคการตัดเย็บผ้าชนิดพิเศษ      2(1-2)

4522302      เสื้อผ้าเด็ก      3(2-2)

4522303      การตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสตรี      3(2-2)

4522304      การตัดเย็บเสื้อและกางเกงชาย      3(2-2)

4522401      เสื้อผ้าเพื่อการค้า      3(2-2)

4522501      ความรู้เกี่ยวกับจักรชนิดพิเศษ      2(1-2)

4523201      การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสูง      2(1-2)

4523401      การซักรีดซ่อมแซมเสื้อผ้าเพื่อการค้า      2(1-2)

4523303      กางเกงสตรี      3(2-2)

4523402      การทำแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม      2(1-2)

4523403      การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบอุตสาหกรรม      2(1-2)

4524302      การทำเสื้อผ้าบนหุ่น      2(1-2)

4524303      การตัดเย็บชุดชั้นใน      2(1-2)

4524304      การตัดเย็บสูทสตรี      3(2-2)

4524305      การตัดเย็บสูทชาย      3(2-2)

4524307      การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี      3(2-2)

4524905      หลักการออกแบบเครื่องแต่งกายและการวาดหุ่น      3(2-2)

4524906      หลักการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป      3(3-0)

4524907      การผลิตเสื้อผ้าตัวอย่าง      3(2-2)

4524908      การทดสอบเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ      3(2-2)

4524909      สีและการย้อมสี      3(2-2)

4524910      การควบคุมคุณภาพเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย      3(3-0)

4524911      เทคโนโลยีการตัดเย็บ      3(2-2)

4524912      การทำความสะอาดเสื้อผ้า      3(2-2)

4564101      พัฒนาการด้านสิ่งทอ      2(2-0)

 

              3. แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์

3562113      การจัดการร้านค้าศิลปประดิษฐ์      2(1-2)

4111101      หลักสถิติ      3(3-0)

4501103      การส่งเสริมคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง      2(1-2)

4522202      การออกแบบลวดลายผ้าด้วยวิธีพิมพ์ย้อม      2(1-2)

4551102      การจัดพาน      2(1-2)

4551103      เครื่องแขวนไทย      3(2-2)

4551104      งานใบตอง      2(1-2)

4551401      งานเย็บ-ปัก-ถัก-ร้อย      2(1-2)

4551402      หัตถกรรมท้องถิ่น      2(1-2)

4551403      การประดิษฐ์เศษวัสดุ      2(1-2)

4551404      การประดิษฐ์งานกระดาษ      2(1-2)

4551405      งานสานและงานทอ      2(1-2)

4551406      งานถัก      2(1-2)

4551407      งานเย็บ      2(1-2)

4551408      งานปัก      2(1-2)

4551409      งานร้อย      2(1-2)

4552102      การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย      2(1-2)

4552103      งานใบตองวิจิตรศิลป์      3(2-2)

4552104      การร้อยมาลัย      3(2-2)

4552106      พานดอกไม้สด      2(1-2)

4552107      พวงมาลัยดอกไม้สด      3(2-2)

4552201      การประดิษฐ์ดอกไม้เทียม      3(2-2)

4552202      การจัดดอกไม้เทียม      2(1-2)

4552203      การประดิษฐ์ใบไม้เทียม      2(1-2)

4552204      การจัดใบไม้เทียม      2(1-2)

4552401      การเขียนลวดลาย      2(1-2)

4552402      การประดิษฐ์ตุ๊กตา      2(1-2)

4552403      การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากใยพืช      2(1-2)

4552404      การห่อของขวัญ      2(1-2)

4552501      การประดิษฐ์ดอกไม้เทียมเพื่อการอุตสาหกรรม      2(1-2)

4553101      การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น      2(1-2)

4553102      การจัดดอกไม้แบบตะวันตก      2(1-2)

4553103      การจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส      3(2-2)

4553104      การจัดดอกไม้ในงานพิธีอวมงคล      3(2-2)

4553105      งานใบตองเทียม      3(2-2)

4553106      พานดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์      3(2-2)

4553107      พวงมาลัยดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์      3(2-2)

4553108      เครื่องแขวนไทยดอกไม้สดแบบประยุกต์ศิลป์      3(2-2)

4553109      การแกะสลักผัก      3(2-2)

4553110      การปอกคว้านและการแกะสลักผลไม้      3(2-2)

4553111      การจัดพวงมาลา      2(1-2)

4553112      การจัดช่อดอกไม้      2(1-2)

4553113      การจัดกระเช้าดอกไม้      2(1-2)

4553201      การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ      3(2-2)

4553202      การจัดดอกไม้เทียมแบบสร้างสรรค์      2(1-2)

4553301      การทำดอกไม้แห้ง      2(1-2)

4553302      การจัดดอกไม้แห้ง      2(1-2)

4553401      การประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็ก      2(1-2)

4553402      งานประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ      2(1-2)

4553403      เครื่องหอม      2(1-2)

4553404      บุหงา      2(1-2)

4553405      ของชำร่วย      2(1-2)

4553406      ศิลปะการปั้น      2(1-2)

4554101      การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์      2(1-2)

4554102      การจัดดอกไม้ในงานพิธีอุปสมบท      3(2-2)

4554103      พานดอกไม้เทียม      3(2-2)

4554104      พวงมาลัยดอกไม้เทียม      3(2-2)

4554105      เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประยุกต์ศิลป์      3(2-2)

4554106      การแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน      2(1-2)

4554107      พานดอกไม้เทียมแบบวิจิตรศิลป์      3(2-2)

4554108      พวงมาลัยดอกไม้เทียมแบบวิจิตรศิลป์      3(2-2)

4554109      เครื่องแขวนไทยดอกไม้สดแบบประณีตศิลป์      3(2-2)

4554110      เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประณีตศิลป์      3(2-2)

4554301      เทคนิคการทำดอกไม้แห้ง      2(1-2)

4554302      การจัดดอกไม้แห้งแบบสร้างสรรค์      2(1-2)

4554303      การบรรจุหีบห่องานศิลปประดิษฐ์      2(1-2)

4554401      ศิลปะการพับผ้า      2(1-2)

4554402      เครื่องหอมและของชำร่วย      2(1-2)

4554403      การประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย      2(1-2)

4554905      งานประดิษฐ์จากเทียน      2(1-2)

 

           4.    แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

4111101      หลักสถิติ      3(3-0)

1053401      การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน      3(2-2)

1053602      การสังเกตพฤติกรรมเด็ก      2(2-0)

1053506      การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์      3(2-2)

1071401      นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2)

1072401      หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2)

2512203       สุขวิทยาจิต      2(2-0)

2562303      กฎหมายครอบครัว      2(2-0)

4072321      เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว      2(2-0)

4072507      อนามัยในครอบครัวและเคหะพยาบาล      2(1-2)

4501103      การส่งเสริมคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง      2(1-2)

4504903      การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง      2(1-2)

4514101      โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย      2(2-0)

4541102      ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน      2(1-2)

4541201      การอบรมเลี้ยงดูเด็ก      2(2-0)

4542201      การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน      2(1-2)

4543201      การส่งเสริมการพัฒนาเด็ก      2(2-0)

4543202      การอบรมเลี้ยงดูเด็กและเด็กกลุ่มพิเศษ      2(1-2)

4544201      กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก      2(1-2)

4544202      กิจกรรมและการละเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก      2(1-2)

4544901      โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก      2(1-2)

4544904      การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก      2(1-2)

4553401      การประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็ก      2(1-2)

 

            4.   แขนงวิชาบ้านและการจัดการทรัพยากร

4111101      หลักสถิติ      3(3-0)

2022308      เทคนิคการทำหุ่นจำลอง      3(2-2)

2031401      หลักการออกแบบศิลปกรรม      3(2-2)

2031402      เขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2)

2041401      ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ง      3(2-2)

2041403      การออกแบบตกแต่งภายใน      3(2-2)

2041406      การออกแบบตกแต่งภายนอก      3(2-2)

3563107      การจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ      2(1-2)

4011503      ฟิสิกส์ในบ้าน      2(1-2)

4501103      การส่งเสริมคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง      2(1-2)

4531301      การตกแต่งบ้าน      3(2-2)

4532101      การจัดการเรื่องเวลา      2(1-2)

4532201      เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน      2(1-2)

4532302      การจัดการที่อยู่อาศัย      3(2-2)

4533201      การออกแบบเครื่องเรือนเครื่องใช้สำหรับครอบครัว      3(2-2)

4534101      การส่งเสริมและเผยแพร่การจัดการบ้านเรือน      2(1-2)

 

       2.2    กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                         15  หน่วยกิต

                   บังคับ                เรียน                      9  หน่วยกิต

3561101      องค์การและการจัดการ      3(3-0)

3561024      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0)

3591105      เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0)

 

                    เลือก    เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า                                   6  หน่วยกิต

3541101      หลักการตลาด      3(3-0)

3542302      การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย      3(3-0)

3543103      กลยุทธ์ทางการตลาด      3(3-0)

3543303      การจัดซื้อ      3(3-0)

3561102      การจัดการธุรกิจขนาดย่อม      3(3-0)

3562112      การจัดการร้านค้าเสื้อผ้า      2(1-2)

3562113      การจัดการร้านค้าศิลปประดิษฐ์      2(1-2)

3562115      การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร      3(2-2)

3562116      การจัดการร้านค้าอาหาร      2(1-2)

3562119      การจัดการงานแม่บ้าน      3(2-2)

3562402      การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0)

3563107      การจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ      2(1-2)

3563108      การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0)

3563404      การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม      3(3-0)

3571301      หลักการโรงแรม      3(2-2)

4122604      โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2)

 

         2.3    กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                           7  หน่วยกิต

                     เลือก                      เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ตามแขนงวิชาที่เลือกเรียน

4513801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3   2(90)

4514801      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3                   5(450)

4523801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 3                2(90)

4524801      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 3                        5(450)

4533801      การเตรียมฝีกประสบการณ์วิชาชีพบ้านและ

      การจัดการทรัพยากร 3                                                                       2(90)

4534801      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบ้านและการจัดการทรัพยากร 3      5(450)

4543801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ

      ครอบครัวและเด็ก 3      2(90)

4544801      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 3            5(450)

4553801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะประดิษฐ์ 3      2(90)

4554801      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะประดิษฐ์ 3      5(450)

 

 

3.    หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       10  หน่วยกิต

       ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรวิทยาลัยครู  หรือสถาบันราชภัฏโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรโปรแกรมวิชานี้