สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรม เป็นการฝึกอบรมศิลปะให้แก่เยาวชนหรือผู้สนใจทั่วไปเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะไทยยังคงอยู่กับความเป็นไทยต่อไป อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เดินทางไปร่วมงานบุญของชนกลุ่มน้อยในด้านของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกิจกรรมที่หาชมได้ยากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการร่วมมือศึกษาศิลปะการแสดงของชนกลุ่มน้อย ตลอดจนประเพณีของชาวเมียนมาร์ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตร“พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม