:: ความรู้เบื้องต้น (Introduction)
:: โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array)
:: โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก (Stack)
:: โครงสร้างข้อมูลแบบคิว (Queue)
:: โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ (Linked List)
:: โครงสร้างข้อมูลแบบทรี (Tree)
:: โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Graph)
:: การค้นหาข้อมูล (Searching)
 
 
   
 
:: คำอธิบายรายวิชา ::
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์(String Processing)  อะเรย์และพอยน์เตอร์ (Array,Records and Pointers) ลิงค์ลิสก์ (Linked Lists) สแตก(Stacks)  คิว(Queues) การเวียนเกิด(Recursion) ต้นไม้(Tree) กราฟและการประยุกต์ใช้(Graphs and Their  Applications) การเรียนและการค้นหาข้อมูล(Sorting and Searching)

         :: สาระการเรียนรู้ ::

   1. การเขียนอัลกอริธึมก่อนการเขียนโปแรกรม
   2. โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์
   3. โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก
   4. โครงสร้างข้อมูลแบบคิว
   5. โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์
   6. โครงสร้างข้อมูลแบบทรี
   7. โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ
   8. การจัดเรียงข้อมูล
   9. การค้นหาข้อมูล

 
ผู้พัฒนา :: อ.ชุติมา สุริยจันทร์ ::