ความหมายของ ภาษา อาจแยกได้เป็นความหมายโดยอรรถและความหมาย
   โดยปริยายดังนี้
           ความหมายโดยอรรถ ภาษา หมายถึง
          1.เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารความรู้ ความคิด ความต้องการของมนุษย์
   เครื่องมือดังกล่าวอาจได้แก่ เสียงพูด เสียงสัญญาณต่างๆ รูปภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร
   ท่าทาง ฯลฯ การใช้เครื่องมือดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในกลุ่มชนซึ่งผู้ใช้จะต้อง
   เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจกันได้
          2.การติดต่อ การสื่อความรู้สึก ในหมู่สัตว์ด้วยกัน ได้แก่ การใช้เสียง ท่าทาง  ฯลฯ
          3.วิชาการแขนงหนึ่ง ว่าด้วยการศึกษาภาษาในแง่มุมต่างๆ กัน เช่น ศึกษาเพื่อ
    ให้มีทักษะ มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือศึกษาเพื่อรู้ระเบียบ
    โครงสร้างของภาษา ฯลฯ
         ความหมายโดยปริยาย เป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบ ภาษา อาจหมายถึง
        1.ความรู้ ความเข้าใจ ความมีทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
        2.กลุ่มชน เผ่า หรือชนชาติ
        3.ระเบียบ แบบแผน แบบอย่าง
        ส่วนภาษาที่แท้จริงในทักษะของนักภาษาศาสตร์ คือ ภาษาพูดของมนุษย์เท่านั้น
   เครื่องมือสื่อความหมายอย่างอื่นไม่นับว่าเป็นภาษาที่แท้จริง
        ภาษาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาภาษาตามแนววิทยาศาสตร์ กล่าวคือ
    นักภาษาศาสตร์ จะทำการศึกษาภาษาตามข้อมูลที่ปรากฏจริง และศึกษา
   วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีขั้นตอน

วิธีการศึกษาภาษาของ
นักภาษาศาสตร์