> >     แบบทดสอบ       |       Webboard       |       Link ที่น่าสนใจ     < <ความชันของเส้นตรง

 

 

 
   
 

    ให้ ( , ) เป็นจุดในระนาบ จะสามารถลากเส้นตรงผ่านจุด

ได้หลายเส้น แต่ถ้าให้ ( , ) เป็นจุดอีกจุดหนึ่งในระนาบ จะมีเส้นตรง

เพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ผ่านจุด และ  ดังนั้นถ้ากำหนดจุดให้ 2 จุด

จะลากเส้นตรงผ่านจุด 2 จุดนี้ได้เพียงเส้นเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ถ้ากำหนด

จุดให้เพียงจุดเดียวและความชัน ก็สามารถลากเส้นตรงผ่านจุดนั้นและมี

ความชันตามที่กำหนดให้ได้เพียงเส้นเดียวเช่นกัน ความชันของเส้นตรง

จะแทนด้สยจำนวนจริงดังนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม ให้ L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด ( , ) และ ( , )

โดยที่ , m เป็นความชันของเส้นตรง L ก็ต่อเมือ

m =


 
   
 

    ถ้า  = เส้นตรงจะขนานกับแกน Y หรือตั้งฉากกับแกน X และ

หาความชันของเส้นตรงนี้ไม่ได้เนื่องจากไม่นิยามความชันของเส้นตรงเมื่อ

= หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นตรงนี้ไม่มีความชัน

    ค่า m ในบทนิยามอาจจะเขียนได้เป็น

    m = ทั้งนี้เพราะ =


Close