> >     แบบทดสอบ       |       Webboard       |       Link ที่น่าสนใจ     < <แบบฝึกหัดท้ายบท

 

 

1. ความชันของเส้นตรง L เท่ากับ เส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรง L จะมีความชันเท่าไร

2. เส้นตรง L มีความชันเท่ากับ ,k 0 จงหาความชันของเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับ L

3. จงหาความชันของเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด (3,4) และ (-3,-5)

4. เส้นตรงซึ่งผ่านจุด (4,3) และ (-3,-5) ตั้งฉากกับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด (-2,-3) และ (-8,2) หรือไม่

5. ถ้า P มีพิกัดเป็น (a,b) และ Q มีพิกัดเป็น (-b,a) โดยที่ 0

จงแสดงว่าส่วนของเส้นตรง OP ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง QQ เมื่อ O เป็นจุดกำเนิด

6. จุด (1,6),(8,8) และ (-7,2) เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

7. จงแสดงว่า P(2,3), Q(-4,-3) และ R(6,-1) เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

8. ถ้าเส้นตรงซึ่งผ่านจุด (k,7) และ (-3,-2) ตั้งฉากกับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด (3,2) และ (1,-4) จงหาค่าของ k

9. จุด (2,5),(2,9),(6,9) และ (6,5) เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยม จงแสดงว่าเส้นทแยงมุมทั้งสองตั้งฉากซึ่งกันและกัน

10. จงแสดงว่าจุด (2,1),(6,4),(3,8) และ (-1,5) เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ด้วย

11. กำหนดจุด A(5,4) , B(4,9) , C(9,0) และ D(0,-5) จงพิจารณาว่า

    (1) ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือไม่

    (2) ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือไม่

12. กำหนดจุด A(6,8) , B(5,4) , C(3,6) และ D(4,10) จงพิจารณาว่า

    (1) ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือไม่

    (2) ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

13. จงแสดงว่า เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตั้งฉากซึ่งกันและกัน

14. จงแสดงว่า ถ้าเส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยมยาวเท่ากันสอง

เส้นแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว


Close