Assembly Language

  ภาษาแอสเซมบลี

เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอีเลกทรอนิคส์ จึงเข้าใจได้แต่สัญญาณอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งสัญญาเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ ในการที่เราจะติดต่อกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เราก็สามารถทำได้โดยการใช้ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ทันทีซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันมากในสมัยที่เริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  ภาษาเครื่อง ( Machine Language )

เป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจทันที เพราะโปรแกรมคำสั่งงานและข้อมูล อยู่ในลักษณะเลขฐานสอง

โปรแกรม คือ ชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเครื่อง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าโปรแกรมควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยตรง

ภาษาแอสเซมบลี ( Assembly Language ) เป็นภาษาที่ใช้สัญญาลักษณ์ในการสื่อสารความหมายภาษาแอสเซมบลีมีลักษณะคำสั่งที่ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานและมีการแปลคำสั่งให้เป็นภาษาเครื่อง

นอกจากภาษาเครื่อง และ ภาษาแอสเซมบลีแล้ว ก็ยังมีภาษาระดับสูง เช่น Basic Cobol Fortran ซึ่งเป็นภาษาที่มีคำสั่งใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงต้องใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก อีกทั้งทำงานได้ช้ากว่าภาษาแอสเซมบลี ดังนั้นภาษาระดับสูงจึงไม่นิยมนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ระบบการควบคุมที่มีความสำคัญมาก

ภาษาแอสเซมบลี เหมาะกับโปรแกรมที่ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำไม่มากนัก ทั้งทำงานได้รวดเร็ว และในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง

  คำสั่งปฏิบัติการของภาษาแอสเซมบลี แบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ

1. Machine instruction เป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดการปฏิบัติการ ( execution ) ชุดของคำสั่งอยู่ใน assembler's instruction

2. Assembler instruction เป็นคำสั่งที่บอกแอสเซมเบลร์ให้ทำการระหว่างการแอสเซมบลี source program.

3. Macro instruction เป็นคำสั่งที่บอกแอสสเซมเบลร์ให้ดำเนินการกับชุดของคำสั่งที่ได้บอกไว้ก่อนแล้ว ซึ่งจากชุดของคำสั่งนี้ แอสเซมเบลร์จะผลิตชุดของคำสั่งซึ่งต่อไปจะดำเนินการเหมือนหนึ่งว่าชุดของคำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ source program แต่เริ่มแรก

4. Pseudo instruction เป็นคำสั่งที่บอกให้แอสเซมเบลร์รู้ว่า ควรปฏิบัติการเช่นไรกับข้อมูลการ branch อย่างมีข้อแม้ แมคโคและ listing ซึ่งปกติแล้วคำสั่งเหล่านี้จะไม่ผลิตคำสั่งภาษาเครื่องให้


ข้อมูลภาษา Assembly ได้จากหนังสือหลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8088