โครงการ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยและเพลงแหล่
โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร
โครงการแห่เทียนและประกวดเทียนเข้าพรรษา
โครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี และวันแม่แห่งชาติ
โครงการ ตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน “แจ๋วจริง เรื่องอาเซียน"
โครงการ อาหารไทย ร้องเพลงไทย ศิลปะการแสดงไทย
โครงการตามรอย วัฒนธรรม ศาสนสถาน ริมฝั่งน้ำธนบุรี
โครงการประกวดสารคดีจิตสำนึกราชภัฏ เนื่องในวันราชภัฏ ๒๕๕๗